Růst, inovace a tvorba pracovních míst jsou významně ovlivněny podmínkami a aktivitami na lokální a regionální úrovni. Je nicméně nezbytné, aby se tyto aktivity odvíjely od výhledů a očekávání směrem do budoucnosti, spíše než na základě pohledu do minulosti (Clar 2003). Cílem projektu FOR_V4 je představit a názorně ukázat firmám ze zemí Visegradského regionu konkrétní a praktické přínosy a výhody využití dlouhodobého a reflektivního strategického plánování (foresight), na rozdíl od krátkodobého plánování, které často řeší pouze akutní problémy. Projekt FOR_V4 poběží 11 měsíců a bude mít tři hlavní fáze.

 

V průběhu fáze 1 (měsíc 1-4) budou shromážděny informace o: 

-  Stavu korporátního foresightu v zemích Visegradského regionu;

-   Příkladech dobrých praxí ze zemí V4 i mimo něj a

-   Existujících scénářích budoucího vývoje podnikatelského sektoru v mezinárodním kontextu.

 

Ve fázi 2 (měsíc 5) bude zorganizován V4 workshop, jehož cílem bude zvýšit povědomí a schopnosti celkem 12 firem (3 z každé země V4) zahrnout a využívat foresight v rámci svého strategického plánování. Činnost pracovních skupin, diskuse a výsledky dotazníkového šetření povedou k vytvoření:

- Čtyř tzv. responzivních scénářů budoucnosti podnikatelského sektoru v mezinárodním kontextu;

- Vzorového profilu firmy, jež by z použití foresightu měla největší užitek;

-  Osnovy „na míru šité“ nabídky pro využití foresightu firmám z visegradského regionu; nabídka by byla založena na potřebách těchto firem;

- Hodnocení způsobilosti zúčastněných firem používat metody foresightu.

 

V průběhu fáze 3 (měsíc 6-12) budou vytvořeny:

-  Publikace o foresightu ve firmách v zemích Visegradského regionu, shrnující výsledky předešlých fází projektu a

-  On-line nástroj fit for foresight©, který firmám umožní rychlé zhodnocení jejich způsobilosti využívat foresight.

 

 

Projekt FOR_V4 se prostřednictvím podpory zavádění foresightu do soukromého sektoru ve Visegradském regionu snaží rozvíjet kulturu foresightu ve firmách. Svojí snahou také vytváří základ pro další posilování pozice a významu podnikatelů ze zemí Visegradského regionu v Evropské unii i mimo ni.